Sharing is caring!

1.   Gyaku no kata

studio delle tecniche di difesa a mani nude

2.   Nage no kata

studio delle tecniche di difesa a mani nude

3.   Oku no kata

studio delle tecniche di difesa a mani nude

4.   Yoshin no kata

studio delle tecniche di difesa a mani nude

5.   Omote no kata

studio delle tecniche di difesa a mani nude

6.   Tanto dori no kata

studio delle tecniche di difesa da attacchi di pugnale

7.   Hambo no kata

difesa con bastone corto su attacco di katana

8.   Bo no kata

studio dei movimenti di difesa con bastone lungo

9.   Kodachi no kata

difesa con wakishazhi contro attacco di katana

10. Cho bo kumitachi

difesa con il bo contro attacco di katana

11. Tachi dori

difesa a mani nude contro attacco di katana

12. Yoshin iai no kata

studio delle forme di estrazione e attacco con la katana

13. Scuola Toyama ryu

studio delle forme di estrazione e attacco con la katana

Elenco delle tecniche di attacco e di difesa  dei primi due kata e il relativo sisgnificato

GYAKU NO KATA

kata delle torsioni

ATTACCO NAGE NO KATA

kata delle proiezioni

1 URAKOTE
ura = rovescio
kote = polso
KOTE
kote = polso
KUGURI NAGE
kuguri = saparire sotto
nage = proiezione
1
2 KUGURI GYAKU
kuguri = sparire sotto
gyaku = torsione
RYO KOTE
ryo = entrambi
kote = polso
HORA OTOSHI
otoshi = verso il basso, caduta
2
3 KEKOMI GYAKU
kekomi = con spinta
gyaku = torsione
KEKOMI
kekomi = con spinta
SUKUI NAGE
sukui = cucchiaio
nage = proiezione
3
4 HONJIME KATA ERI
kata = uno
eri = bavero
KASUMI NAGE
kasumi = ombra, incrocionage = proiezione
4
5 NINAI GYAKU
gyaku = torsione
RYO ERI
ryo = entrambi
eri = bavero
ATEMI NAGE
atemi = percossa
nage = proiezione
5
6 TATSUKI GYAKU
gyaku = torsione
HAIGO SEOI NAGE
seoi = caricamento sul dorso
nage = proiezione
6
7 MAE HIJI
mae = frontale
hiji = gomito
MEN TSUKI
men = al viso
tsuki = pugno
KONOHA OTOSHI
otoshi = verso il basso, caduta
7
8 HIJI OTOSHI
otoshi = verso il basso, caduta
hiji = gomito
MEN UCHI
men = al viso
uchi = percossa
IRIMI
irimi = ruotare avanzando verso l’avversario
8
9 KOTE GAESHI
kote = polso
gaeshi = rovesciamento
KOBUSHI ATE
kobushi = pugno
ate  = percossa
HORA NAGE
nage = proiezione
9
10 ORIKOMI NUKI UCHI
nuki = mano a spada
uchi = percossa
MAWASHI NAGE
mawashi = circolare
nage = proiezione
10